image over wat wij doen

Algemene informatie

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is een stichting zonder winstoogmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vrouwen achter de stichting zijn allen gepassioneerd in hun dienstbaarheid aan het leven. Met realisme en zachtmoedigheid werken zij gestaag aan de intenties zoals hier verwoord. Vanuit innerlijke bezieling en gedreven door de noodzaak en behoefte die zij zien in onze Westerse wereld vormen zij samen de inspirerende kracht achter dit initiatief.

Onze intenties

Mogelijk maken dat vrijwilligers, beroepskrachten en naasten, op een natuurlijke manier met sterven omgaan.

Bijdragen aan een samenleving die aanvaardt dat sterven onderdeel is van het leven.

Bevorderen van autonome kennis en innerlijke wijsheid over sterven.

Bijdragen aan verdieping van inzicht rondom sterven en dood.

Creëren van meer begrip en openheid voor de beleving en behoeften van stervenden.

Streven naar een stervenscultuur in Nederland gebaseerd op inzicht en vertrouwen.

Bijdragen aan vermindering van (collectieve) angst voor de dood.

Het Bestuur

Ons bestuur bestaat uit twee vrouwen met veeljarige ervaring en expertise in de terminale zorg, waaronder de hospicebeweging. Het derde bestuurslid heeft veel ervaring op het terrein van ideële doelen, zowel bestuurlijk als op het gebied van marketing en communicatie. Het vierde bestuurslid heeft als senior adviseur brede ervaring met complexe verandertrajecten en met de professionalisering van medezeggenschap. Alle vier de bestuursleden doen het werk voor de Stichting op vrijwillige basis.

foto Bestuurslid

Ineke Koedam

initiatiefnemer en voorzitter

‘Als ervaren hospicewerker ben ik sterven gaan zien als een kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens. Ik leerde dat als wij het proces van sterven kunnen respecteren zoals zich dat voltrekt, er wezenlijk betekenis is te vinden in deze overgang. Vanuit mijn achtergrond en ervaring wil ik dienstbaar zijn aan het proces van sterven dat, iedere keer weer, wonderbaarlijk is. '

foto Bestuurslid

Lyda Westenbrink

bestuurslid en penningmeester

‘Loslaten, als proces in het leven, intrigeert mij. Loslaten bij sterven is wellicht het ultieme loslaten. Met liefde loslaten, zag ik in het hospice. Maar óók loslaten in eenzaamheid! Zo’n uniek proces. Het weten en kennis hebben van, brengt vertrouwen. Ook bij de naasten. Juist dit wil ik delen en ik zet hierbij ook graag mijn ondernemerschap in.’

foto Bestuurslid

Ineke van der Ouderaa

bestuurslid en secretaris

‘Twee van onze bestuursleden brengen veel professionele wijsheid en ervaring op het gebied van sterven in. Mijn kennis en ervaring ligt op het gebied van de marketing van idealen. Deze wil ik graag inzetten voor de Stichting. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat de laatste levensfase aan waarde kan winnen als kennis over sterven wordt aangereikt.'

foto Bestuurslid

Cindy Fornari

bestuurslid

'Een stem geven aan het proces van sterven is voor mij een belangrijke drijfveer om actief te zijn als bestuurslid. Sterven is het grootste transformatiemoment van ieder mens. Dat hoort voor mij net zo bij het leven als geboren worden. Over het laatste raken we niet uitgepraat, rond het eerste blijft het veelal stil. Maar ook die stilte verdient een stem.'

foto Bestuurslid

Saskia Kok

aanspreekpunt

´Ik stel me graag dienstverlenend op zonder mijn grenzen te overschrijden. Als naaste heb ik verschillende keren ervaren hoe krachtig en puur mensen kunnen zijn in de laatste fase van hun leven en hoe grenzen worden verlegd. Het stervensproces verbindt wanneer we bewust en onbevooroordeeld aanwezig durven te zijn.´

“Aandacht voor sterven”

Wat bieden wij

Scholingstrajecten aan een ieder die wil (leren) omgaan met sterven: voor zichzelf of om iemand anders bij te staan als naaste, als vrijwilliger of als beroepskracht.

Voor algemeen publiek en uiteenlopende beroepsgroepen. Altijd op aanvraag.

Organisatie van de jaarlijkse Nationale Dag Aandacht voor sterven op 24 mei.

Consultatie en advies aan hospices die zich in de tendens van professionalisering en medicalisering, opnieuw willen of willen blijven verbinden met hun ideële doelstelling de stervende mens nabij te zijn in liefdevolle tijd, aandacht en verzorging.

Kennisdeling, aandacht en ontmoeten. Voorlichting en informatie over sterven via diverse activiteiten en media, gericht op de Nederlandse samenleving alsmede periode ontmoetingsmiddagen.

Een telefonische hulplijn voor alle vragen van patiënten en hun naasten over het proces van sterven (wordt verwacht!).

Onze kernwaarden

Realisme

is neutraal, wordt gekenmerkt door het zien van de werkelijkheid zoals die is en brengt ons in het hier en nu.

Zachtmoedigheid

naar onszelf en anderen vraagt rust, stilte en een open hart. Wie in zachtheid verblijft, kent zichzelf en wint aan kracht.

Dienstbaarheid

aan het proces van sterven brengt ons bij de vraag wat is hier nodig. Ware dienstbaarheid vooronderstelt een innerlijke balans van geven en ontvangen.

Wat wij willen doen en willen bereiken

Kwaliteit van leven voor stervenden

Door inzicht te geven in de gelaagdheid van het stervensproces en door het bevorderen van kennis over sterven dragen we bij aan kwaliteit van leven voor iedere stervende.

Van angst naar vertrouwen

Door anderen te leren omgaan met sterven en sterfelijkheid dragen we bij aan een sfeer van vertrouwen op het sterfbed.

Verdiept inzicht rondom sterven en dood

Door het bevorderen van autonome kennis en innerlijke wijsheid over sterven dragen we bij aan uw individuele visie op wat sterven en dood werkelijk behelst.

TEN LESTE

Ik weet niet welke weg je neemt,
de sterren gaan hun baan ten einde
en straks is mij het dichtstbijzijnde,
het langst gewetene weer vreemd.

Maar wat bestond aan zon en maan
en wisseling van de getijden,
het was alleen opdat wij beiden
elkander niet zouden ontgaan.

Wij worden nu nog slechts door tijd en ruimte
van elkaar gescheiden,
maar sta mij aan het eind terzijde
als ik de einder overschrijd.

Wij hebben alles nog te goed
wat ons het leven heeft ontnomen:
uit welke verten ook,
wij komen elkaar ten leste tegemoet.

Jean Pierre Rawie

In de media